top of page
  • תמונת הסופר/תעו''ד ימית טבקארו

הקשר בין פטור ממס לנכה ולרשיון הנהיגה

עודכן: 29 ביולי 2020

האם הועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי רשאית להעביר מידע רפואי אודות "תובע" למשרד הרישוי?


תקנה 28 לתקנות מס הכנסה (קביעת אחוז נכות), תש"ם-1979 (להלן: "תקנות הנכות") , הקובעת כי: " המסמכים הרפואיים אשר בידי ועדה או בידי ועדה לעררים הם סודיים אך מותר להביאם לידיעת אדם אשר לעזרתו או לשירותו נזקקות ועדות כאמור בקשר לקביעת אחוז נכות וכן לידיעת הנציב."אין הגבלה לאדם / לסוג אדם / לגוף ממנו תזדקק הועדה לקבל את המידע.


כאשר תובע מבקש פטור מס לנכה לפי סעיף 9 (5) לפקודת מס הכנסה, הוא חותם על טופס 169 ב', טופס ויתור סודיות המאפשר את גילוי המידע הרפואי שלו למס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי. אך בפועל, המידע הרפואי שלו חשוף לכל אלו:

  1. מס הכנסה

  2. המוסד לביטוח לאומי

  3. ועדה רפואית

  4. רופא/רופאי הועדה הרפואית

  5. מי שהועדה הרפואית נזקק לעזרתו או רשותו לשם קבלת החלטה

קבלת מידע רפואי בידי משרד התחבורה מתאפשר באמצעות סעיף 12ב לפקודת התעבורה [נוסח חדש] (להלן: "פקודת התעבורה"):


תקנה 28 לתקנות מס הכנסה (קביעת אחוז נכות), תש"ם-1979 (להלן: "תקנות הנכות"), הקובעת כי: "המסמכים הרפואיים אשר בידי ועדה או בידי ועדה לעררים הם סודיים אך מותר להביאם לידיעת אדם אשר לעזרתו או לשירותו נזקקות ועדות כאמור בקשר לקביעת אחוז נכות וכן לידיעת הנציב."אין הגבלה לאדם / לסוג אדם / לגוף ממנו תזדקק הועדה לקבל את המידע.


12 ב.(א) רופא המטפל באדם שמלאו לו 16 שנים והוא מאבחן אצלו מחלה וסבור כי אותו אדם עלול בנהיגתו לסכן את עצמו או את זולתו מחמת אותה מחלה, ידווח על המחלה לרשות שקבע שר הבריאות (להלן בסעיף זה - "הרשות הרפואית").


הסעיף המטיל חובה בידי רופא מטפל לדווח על מחלות של נושאי רשיון רכב בהתקיים כל התנאים המצטברים בו. התנאי הראשון וההכרחי הוא שהרופא מטפל באדם ומכאן עולה השאלה המרכזית, האם רופא הועדה הרפואית "מטפל באדם"? מה תפקידו של רופא הועדה הרפואית והאם מעצם היותו רופא בועדה הרפואית הוא מפסיק להיות רופא? שאלות אלו ורבות עולות עקב אי הסדרה ברורה של הועדה הרפואית עד תום.

האם רופא הועדה הרפואית הינו רופא מטפל באדם?

תקנה 28 לתקנות הנכות המאפשר את העברת המידע לכל מי שהועדה הרפואית נזקקת לעזרתו, ומכאן עולה השאלה האם הועדה הרפואית זקוקה למשרד התחבורה לקבלת החלטתה? כמו כן קיימת שאלת טובת הכלל, אם בפני הועדה הרפואית מופיע תובע שמצבו הבריאותי הוא סכנה לכלל הציבור חובתה היא טובת הכלל ולדווח.


לסיכום, העברת המידע על ידי הועדה הרפואית למשרד התחבורה יכול ותתאפשר באמצעות הדין הכללי ואלו הן אותם קבוצת חוקים שאינם קובעים חובת גילוי או איסור להעברת המידע או באמצעות חיקוקים הקובעים היתר להעברת המידע . החיקוקים הקובעים חובת גילוי ספציפית בחוק אינם חד משמעיים.

הועדה הרפואית היא גוף סטטוטורי עצמאי חיצוני למוסד לביטוח לאומי הכפוף לכללי המשפט המנהלי ומכאן שואב את הזכויות והחובות שהדין הכללי מעניק לו ולכן החלטה לא סבירה תנתן לתקיפה בעיקר באמצעות כללי המשפט המנהלי והדין הכללי ואנו ממליצים לפנות לליעוץ משפטי וניהול הסיכוי/ סיכון בטרם מגישים בקשה לקבלת הפטור ממס לנכה לפי סעיף 9(5) לפקודה.


משרדנו מתמחה במתן שירותים משפטיים בתחומי המס ובתחומים כלכליים פיננסים. המשרד מלווה יחידים וחברות ומתמחה בין היתר בייעוץ מס ליחידים וליווי בכל סוגיות המס המקיפות את היחיד.

 

דוא"ל: info@yamit-law.com

טלפון: 03-3036155


אין באמור במאמר זה כדי להוות חוות דעת ו/ או ייעוץ משפטי בסוגיות הנידונות ובכל אופן מומלץ להתייעץ עם מומחה מס לפני נקיטת צעדים משפטיים ו /או אחרים המסתמכים על מאמר זה.


Comments


bottom of page