top of page
  • תמונת הסופר/תעו''ד ימית טבקארו

גילוי מרצון וכסף מזומןבמהלך השנים האחרונות ניתן לראות בבירור את שינוי המגמה של המחוקק הישראלי ושיתוף הפעולה הבינלאומי בין מדינות מתפתחות ששמו להן למטרה לחשוף את ההון השחור הלא מדווח. במסגרת שינויים אלו, התקשרו מדינות רבות וביניהן ישראל, בהסכמים בינלאומיים לחשיפת ההון השחור ובאכיפת גביית המס.

כחלק מהצעדים המרכזיים שננקטו, , ישראל הצטרפה לאמנה לחילופי מידע אוטומטי, הוסדרה חקיקה המאפשרת העברת מידע במסגרת תקנות ה- CRS (Common Reporting Standard). נחתמה אמנת ה- FATCA, נכנס לתוקף תיקון 14 לחוק איסור הלבנת הון שהגדיר את עבירות המס החמורות כעבירת מקור ונחקק חוק צמצום השימוש במזומן.

כך חוק הגבלת השימוש במזומן צמצם את השימוש בכספי מזומן (מעבר לסכומים הנקובים בחוק) לבלתי אפשרי והוטלו הגבלות על הבנקים בקבלת כספי מזומן.

אם בעבר היינו מגיעים לבנק עם מזוודה של כסף מזומן, הבנק היה מחבק אותנו. היום, הבנק יהיה מחויב לדווח עלינו ולהרים דגל אדום.

במקביל, לשינויי החקיקה שבוצעו במרוצת השנים והגברת האכיפה לשימוש בהון שחור, פתחה רשות המסים בנוהל גילוי מרצון המאפשר דווח על ההון הלא מדווח מבלי להיחשף להליך פלילי. ברמה הפרקטית, ברשות המסים תמיד היה קיים "נוהל" לגילוי מרצון באמצעות פניות יזומות של אזרחים לפקידי השומה (להלן: "הנוהל הישן"). בשנת 2014 פרסמה רשות המסים נוהל גילוי מרצון שאפשר גילוי מרצון לבקשות שהוגשו עד סוף 2016 להלן: "נוהל 2014"), במסגרתו נחשף הון של כ- 25 מילארד ש"ח. בשנת 2017 פורסם נוהל גילוי מרצון נוסף שאפשר גילוי מרצון עד סוף שנת 2019 (להלן: "נוהל 2017"), במסגרתו נחשף הון שחור בסך של כ- 1.6 מיליארד ש"ח.

לאחרונה פורסמה כתבה לפיה מסתמן כי רשות המסים מגבשת נוהל נוסף לגילוי מרצון ועיקרו הסדרת כספי מזומן* . עם כניסתו לתוקף של חוק הגבלת השימוש במזומן, ההגבלות החלות על הבנקים, חובות הדיווח לרגולטורים ועוד, מצטמצמת האפשרות לשימוש בכספי מזומן וכתוצאה מכך מי שצבר נכסים במזומן שמצויים מחוץ לצינורות הבנקאיים מוצא עצמו בקשיים רבים במימוש אותו ההון.


לדעתנו, מדובר בהזדמנות נדירה המאפשרת להכשיר כספי מזומן ולהכניסם לצינורות הבנקאיים ולאפשר שימוש לגיטימי ללאותם כספים בכפןף לנוהל המתגבש.

משרדנו עומד בקשר הדוק עם רשות המסים ועוקב בדריכות אחר הנוהל המתגבש.

 

דוא"ל: info@yamit-law.com

טלפון: 03-3036155


אין במאמר זה כדי להוות חוות דעת ו/ או ייעוץ משפטי בסוגיות הנידונות ובכל אופן מומלץ להתייעץ עם מומחה מס לפני נקיטת צעדים משפטיים ו /או אחרים המסתמכים על מאמר זה.

Comments


bottom of page