top of page
  • תמונת הסופר/תעו''ד ימית טבקארו

אבני הדרך בקביעת תושבות חברה

עודכן: 29 ביולי 2020


תושבות תאגיד לצרכי מס מוסדרת בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה הקובעת כי תושבות תאגיד תבחן על פי אחד מאלה:

1. התאגיד התאגד בישראל

2. השליטה והניהול על עסקיו מתבצעים מישראל


המבחן הראשון מתייחס למבחן ההתאגדות בישראל והינו מבחן טכני. המבחן השני המתייחס לשליטה והניהול על עסקי התאגיד והוא המבחן המהותי שנדון לא אחת בפסיקה.


מבחן השליטה והניהול טומן בחובו הוכחת התנהגות יומיומית של התאגיד ואופן השליטה עליו ובעיקר את ה"קשר הישראלי" (או יותר נכון שלילתו של הקשר הישראלי) לפעילות התאגיד הזר. מבחן זה כולל בתוכו מבחני משנה רבים וביניהם: זיהוי אנשי המפתח בארגון ומקום מושבם, מקום וזהות מקבלי ההחלטות בארגון, ההיררכיה הארגונית והתפעול שלה, מקבלי החלטות אסטרטגיות, זיהוי חברי הדריקטוריון ותפקידם בפועל, הכשרתם המקצועית של חברי הדריקטוריון ותפקידי המפתח בארגון, הניהול היומיומי של העסק, אופן הדיווחים להנהלה, אופן הדיווחים לבעלי המניות, הגשת דוחות לרשויות המס במדינה הזרה, תשלום המס, מבנה החברות, הגשת דווחים לרגולטורים שונים ועוד ועוד.


על מנת להמנע מכפל מס על היזם המבקש להקים פעילות מחוץ לישראל להכיר את מבחני השליטה והניהול ואת ההשלכות לאי עמידה בהן. בעת תכנון מבנה מס בינלאומי יש להתייחס לאמנות למניעת כפל מס, חשיפות לכפל מע"מ בינלאומי, מיסוי רווחים בידי בעל המניות, מבחני שובר שוויון המספקים מעין הגנה ועוד.


לסיכום, קביעת מקום מושבו של תאגיד זר אינו מבחן טכני אלה מבחן מהותי וכל מקרה צריך להבחן באופן פרטני. כך בהתאמה יש לבנות את תכנון המס הבינלאומי באופן שבו תבוצע התאמה מלאה בין הפעילות העסקית של התאגיד הזר, למבחני השליטה והניהול ובניית מערך ממשל תאגידי מותאם לפעילות העסקית שיוכיח כי השליטה והניהול על התאגיד הזר הינם מחוץ לישראל.

 

דוא"ל: info@yamit-law.com

טלפון: 03-3036155


אין באמור במאמר זה כדי להוות חוות דעת ו/ או ייעוץ משפטי בסוגיות הנידונות ובכל אופן מומלץ להתייעץ עם מומחה מס לפני נקיטת צעדים משפטיים ו /או אחרים המסתמכים על מאמר זה.


Comments


bottom of page