top of page
  • תמונת הסופר/תעו''ד ימית טבקארו

ניהול ותכנון הליך ניתוק תושבות לצרכי מס ליחידים

עודכן: 29 ביולי 2020הוכחת ניתוק תושבות לצרכי מס הינו הליך מורכב המצריך ביצוע, תיעוד ונקיטה בפעולות רבות, באופן עקבי ומתמשך, תוך יישום המבחנים שנקבעו בדיני המס והפסיקה המתווים קווים מנחים לבחינת תושבות היחיד לצרכי מס.

להלן בתמצית עיקר המבחנים שנקבעו בחוק ובפסיקה לקביעת תושבות היחיד לצרכי מס.


מבחן "מרכז החיים" – המבחן האובייקטיבי


מבחן זה כולל בתוכו מבחני משנה רבים בעלי אופי אינדיבידואלי המשתנים מאדם לאדם. יחיד המהגר מישראל נדרש להוכיח את ניתוק תושבותו לצרכי מס ולתעד באופן עקבי ומתמשך, לפחות לתקופה של 4 שנים את קיומם של כל אחד ממבחני המשנה הכוללים, בין היתר (ולא רק) את קשריו המשפחתיים, קשריו הכלכליים, קשריו החברתיים, מקום בית הקבע שלו, מקום מגורי המשפחה, מקום העיסוק, מקום האינטרסים הכלכליים הפעילים והמהותיים, מקום פעילות בארגונים, מקום פעילות באיגודים, מקום פעילות במוסדות שונים ועוד ועוד.


תושב חוץ מוגדר בפקודת מס הכנסה, בין היתר, כיחיד שמרכז חייו אינו בישראל, בכל שנה, במשך 4 שנים. ומכאן שעל היחיד רובץ הנטל להוכיח את קיומם של כל אחד ממבחני ניתוק התושבות.


מבחן הימים:

הגדרת "תושב" בפקודת מס הכנסה קובעת, בין היתר, חזקות למניין ימי השהייה בישראל. יש לזכור שמדובר בחזקה ולא במספר "קשיח" הניתן לסתירה הן על ידי היחיד והן על ידי פקיד השומה.


חזקה ראשונה - קובעת כי שהייה בישראל בשנת המס בישראל של 183 ימים או יותר, מקימה חזקה כי היחיד הינו תושב ישראל.


חזקה שנייה - קובעת כי שהייה בישראל בשנת המס של 30 ימים או יותר ובסך הכל בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה (3 שנים) 425 ימים או יותר, מקימה חזקה שהיחיד הינו תושב ישראל.


יחיד שהגר מישראל הטוען כי אינו תושב ישראל לצרכי מס ומתקיימת לגביו לפחות אחת "מחזקות הימים" מתבקש להגיש לרשות המסים דין וחשבון שנתי בצירוף טופס 1348 הצהרת תושבות לשנת המס בגינה מוגש הדוח (להלן: "הצהרת התושבות"). הצהרת התושבות כוללת בתוכה 26 שאלות להוכחת מרכז חייו של היחיד, הצהרה על מספר ימי השהייה בישראל במשך 3 שנים ודרישה לצירוף אסמכתאות.


השאלות על גבי טופס הצהרת התושבות להוכחת מרכז חייו של היחיד נשענות על המבחנים שנקבעו בחוק ובפסיקה להוכחת מרכז החיים וביניהם גם (אך לא רק) גם המבחן הסובייקטיבי - המתייחס לכוונה להגר מישראל ולפעולות ההכנה. בהתאם למבחני הפסיקה, ניתוק תושבות הינו תהליך מתמשך המצריך ביצוע פעולות הכנה ולא אקט חד ומכאן שגם למבחן הסובייקטיבי (שרבים נוטים לזנוח אותו) יש משמעות רבה.

 

עו"ד ימית טבקארו (יועצת המס) תשמח לעמור לרשותכם בכל שאלה או הבהרה,

דוא"ל: info@yamit-law.com

טלפון: 03-3036155


אין באמור במאמר זה כדי להוות חוות דעת ו/ או ייעוץ משפטי בסוגיות הנידונות ובכל אופן מומלץ להתייעץ עם מומחה מס לפני נקיטת צעדים משפטיים ו /או אחרים המסתמכים על מאמר זה.


Comments


bottom of page